mesmer logo
{{ $t('your-company') }}

ለማመልከት ይመዝገቡ

የእርስዎ ስም
የአባት ስም
የአያት ስም
ስልክ ቁጥር
+251
የይለፍ ቃል
የይለፍ ቃል አረጋግጥ
የይለፍ ቃልዎ 8 እና ከ8 ፊደሎች(ቁልፎች) በላይ መሆን አለበት።
ከመመዝገብዎ በፊት በደንቦችና ሁኔታዎች መስማማት አለብዎት

መለያ አለዎት?

mesmer Logo

ለዘላቂ የባንክ ተጠቃሚነት እና ዕድገት

መስመር ኢንተርፕራይዞችን የፋይናንስ፣ የንግድ ልማት እና የስነ-ልቦና አገልግሎቶችን በማቅረብ ካጋጠማቸው አደጋ ወይም ግጭት እንዲያገግሙ እና እንዲያድጉ ይደግፋል። ለማመልከት ይመዝገቡ እንዴት ማመልከት ይቻላል?


© 2024 MESMER. All rights reserved.

አበልፃጊ minab logo